Naš tim

Dubravka Galez Mihaldinec, dr. med.

Specijalistica psihijatrije, uža specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije, uža specijalistica psihoterapije. Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila sam 2003.godine. Specijalizaciju iz psihijatrije započela sam 2007.g. u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje sam nakon završetka specijalizacije 2013.g. kao specijalistica psihijatrije nastavila raditi i educirati se u Klinici za psihološku medicinu i Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju KBCa Zagreb.

Tijekom svog specijalističkog staža educirala sam se u psihoterapijskim tehnikama kao što su psihoanalitička psihoterapija, grupna analiza, psihoanaliza. Uža sam specijalistica iz područja dječje i adolescentne psihijatrije te iz područja psihoterapije. Tijekom specijalističkog usavršavanja pohađala sam poslijediplomske specijalističke studije na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu iz područja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije. Bila sam stručni suradnik na Katedri za psihijatriju Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Član sam Hrvatskog psihijatrijskog društva i drugih stručnih društava pri Hrvatskom liječničkom zboru. Sudionik sam brojnih domaćih i međunarodnih kongresa gdje sam aktivno izlagala svoje stručne radove.

Mr.sc. Nenad Jakušić, dr.med.

Specijalist  psihijatrije, uži specijalist dječje i adolescente psihijatrije. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te Medicinski fakultet završio sam u Zagrebu. Specijalizirao sam psihijatriju u KBC Zagreb. Tijekom svog radnog vijeka obavljao sam poslove iz opće psihijatrije u OB Koprivnica (pacijenti svih vrsta dijagnoza), u PB Popovača na odjelu s kroničnim psihotičnim pacijentima, u KBC Sestre Milosrdnice na Zavodu za liječenje ovisnosti te u Klinici za dječje bolesti Zagreb. U KDBZ ( tzv. „Klaićeva“) kao subspec. dječje i adolescentne psihijatrije u sklopu ambulantnog i hospitalnog liječenja radio sam s djecom i mladima svih vrsta psihijatrijskih poremećaja. Bio sam voditelj Psihotrauma centra koji je kasnije prerastao u Polikliniku za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom čiji sam bio pročelnik do odlaska u mirovinu.

Poslijediplomski studij iz psihoterapije završio sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao sam 1992.g. Od psihoterapijske edukacije pohađao sam individualnu i grupnu psihoanalitičku terapiju, transakcijsku analizu, terapiju posttraumatskih stanja kod djece i odraslih (Rotterdam), sudjelovao sam u višegodišnjoj praktičnoj i teorijskoj izobrazbi iz područja „Child abuse and neglect“ u sklopu međunarodnog programa „The Children’s Mental Health Alliance“ koji se provodio u Budimpešti, Varšavi, Pragu i Sloveniji.

1996. osnovao sam telefonsku liniju Hrabri telefon, telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Suosnivač sam Hrvatske udruge za zlostavljanu i zanemarenu djecu i njezin bivši tajnik.  Bio sam suosnivač i jedan od voditelja programa „Prevencija zlostavljanja i zanemarivanje djece u RH“, projekta „Prevencija agresivnog ponašanja djece“, projekta „Pomoć žrtvama rata“  te programa „Prevencija ovisnosti o drogama u RH“. Bio sam član prvostupanjskog tijela vještačenja djece pri Ministarstvu socijalne skrbi u periodu od 1996. do 2013. godine i član Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju od 2016. do 2023. Stalni sam član tima Ministarstva zdravstva za maloljetne transrodne osobe. Član sam stručnih društava pri HLZ iz područja kojima se profesionalno bavim.

Mia Pepeonik, mag. psych.

Magistra psihologije sa diplomom Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno sam zaposlena u Centru za zdravlje mladih gdje provodim psihodijagnostiku i savjetovanje djece školske dobi, njihovih roditelja i mladih.

Položila sam prvi stupanj kognitivno-bihevioralnih terapija u sklopu Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije gdje aktualno polazim i drugi stupanj. Tijekom fakulteta sam četiri godine volontirala u sklopu Hrabrog telefona na savjetodavnim linijama za djecu i roditelje gdje sam krajem svog volonterskog staža bila mentor mlađim generacijama volontera. Također sam koordinarala tim za radionice na temu mentalnog zdravlja u sklopu studentskog projekta Psihelp.

Vježbenički staž sam odradila u sklopu Klinike za dječje bolesti Zagreb u Poliklinici za dječju i adolescentnu psihijatriju te sam bila voditelj mjere stručne pomoći i podrške u sklopu Centra za socijalnu skrb.

Upisala sam psihologiju i radim ovaj posao zato što se trudim imati strpljenja i suosjećanja prema onima kojima to u najvećoj mjeri nedostaje te ove vještine i dalje spremno vježbam svakodnevno.

dr.sc. Trpimir Jakovina, mag. psych., klinički psiholog

Diplomu magistra psihologije sam stekao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Od 2009. god. sam zaposlen u KBC Zagreb na Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu. 2011. god. upisao sam edukaciju iz individualne psihoanalitičke psihoterapije. 2015. god. stekao sam status kliničkog psihologa, a u akademskoj godini 2012/2013. sam upisao Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ te sam 2017. god. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Privrženost, samopoštovanje i emocionalna prilagodba u bolesnica s bulimijom nervozom” i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva.

Dobitnik sam stipendije za Erasmus+ stručnu praksu u Njemačkoj, pri ustanovi „Universitätsklinikum Ulm Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“. Član sam više domaćih i međunarodnih društava iz područja psihologije i psihoterapije. Aktivno sam sudjelovao na više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova te sam objavio mnogo radova iz područja psihologije i psihoterapije u domaćim i međunarodnim časopisima.

Hana Hrpka, mag.psych., prof. psihologije

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena sam kao izvršna direktorica i predsjednica udruge Hrabri telefon, a svoj staž na Hrabrom telefonu započela sam još kao volonterka 2001. godine. Radila sam kao programski koordinator svih programa Hrabrog telefona te kao savjetovatelj u Savjetovalištu za roditelje i djecu, a vodim i supervizije i edukacije za volontere Udruge.

Završila sam 2. stupanj Kognitivno bihevioralne terapije, Mindfulness, Trauma-fokusiran KBT, Art terapiju kao i mnoge druge edukacije poput uporabe asocijativnih karata u psihoterapiji.

Godinama sam predavala pri Filozofskom fakultetu u Osijeku na kolegiju Kompetentno roditeljstvo, pokrenula kolegij Psiholog volonter u civilnom društvu te sam držala kolegij Zlostavljana i zanemarena djeca na Učiteljskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Redovito izlažem na stručno znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i vani te educiram stručnjake s temama iz područja prevencije i rada sa zlostavljanom djecom, komunikacije i komunikacijskih vještina, telefonskog i e-savjetovanja, menadžmenta volontera, menadžmenta u nevladinom sektoru, fundraisinga, stresa pomagača, roditeljstva i odgoja, o čemu sam objavila i znanstvene te stručne radove i knjige (Nasilje nad djecom i među djecom te Znanost i umjetnost odgoja).

Ivana Bilić, mag. psych.

Studij psihologije sam završila na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Poslije završetka studija pripravnički staž sam odradila u Poliklinici SUVAG te sam neko vrijeme u navedenoj Ustanovi radila kao VT učitelj-rehabilitator. Nakon toga sam se zaposlila u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež gdje i danas radim na poslovima psihodijagnostike i savjetovanja djece i adolescenata.

Educirana sam iz provođenja različitih psihodijagnostičkih sredstava. Koautorica sam nekoliko radova vezanih za autoagresivno i suicidalno ponašanje mladih, a pasivno i aktivno sam sudjelovala na nekoliko domaćih skupova/simpozija s međunarodnim sudjelovanjem.

Dora Franjčić

Medicinska sestra

Poliklinika Golden Mind d.o.o., Crnojezerska 14, 10090 Zagreb; OIB 04697011238; IBAN HR5224020061101166954, odgovorna osoba Dubravka Galez Mihaldinec, direktor; temeljni kapital uplaćen u cijelosti 2.500,00 EUR, Trgovački sud u Zagrebu.