PRAVILA PRIVATNOSTI

UVOD

Zahvaljujemo Vam što ste posjetili Internet stranicu zdravstvene ustanove Poliklinika Golden Mind d.o.o.

Ovim putem bismo Vam htjeli pružiti detaljnije informacije o načinu obrade i zaštiti osobnih podataka koje ste nam dostavili ispunjavanjem našeg Kontakt obrasca.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sve procedure i mjere koje su implementirane u pogledu obrade i zaštite osobnih podataka temelje se na odredbama mjerodavnih propisa, konkretno odredbama:

 • Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ;
 • Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

Izmjene implementiranih procedura te mjera zaštite i obrade osobnih podataka moguće su u slučaju eventualnih izmjena i/ili dopuna mjerodavnih propisa, uz prethodnu obavijest o vrsti i opsegu izmjena.

Sve prikupljene osobne podatke, pa tako i osobne podatke prikupljene putem našeg online Kontakt obrasca, vezano uz ponudu i usluge naše zdravstvene ustanove koristimo isključivo u svrhu:

 • odgovora na Vaš upit odnosno, po potrebi, priprema za odabrani dijagnostički i/ili terapijski postupak,
 • promocije djelatnosti, rada i usluga naše zdravstvene ustanove u medijima (novine i drugi tisak, radijski i televizijski program, program novinskih agencija, elektroničke publikacije, društvene mreže) te izrade promotivnih materijala,
 • informiranja korisnika usluge odnosno klijenata naše zdravstvene ustanove o djelatnostima, načinu rada i uslugama,
 • svih oblika stručnog usavršavanja ovlaštenih osoba naše zdravstvene ustanove te promicanja rada zdravstvene ustanove na stručnim skupovima, edukacijama i radionicama,
 • izrade i optimizacije rada naše web stranice.

Svi podaci se pohranjuju u našoj bazi na zaštićenom serveru a pristup istima imaju samo naši administratori i izvršitelji obrade. Podaci se obrađuju na način i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo daljnje korištenje i obrada ili prijenos podataka neovlaštenim trećim osobama, automatizirano pojedinačno donošenje odluka i izrada profila.

Obrada osobnih podataka

„Obrada" znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrada osobnih podataka vrši se isključivo u gore navedene svrhe, kako bi Poliklnika Golden Mind d.o.o. i njezini zaposlenici mogli pružati, održavati, štititi i poboljšavati način rada i pružanja svojih usluga. Osobne podatke Poliklinika Golden Mind i njezini zaposlenici prikupljaju na temelju izjave o pristanku koju korisnik usluge odnosno klijent daje u jednu ili više točno određenih svrha.

Prilikom davanja izjave o pristanku korisniku usluge se uvijek daje pojašnjenje uvjeta prikupljanja i obrade podataka. U pojašnjenju se obavezno navode svi podaci koji će se prikupljati, svrha prikupljanja, kao i osoba koja je zadužena za njihovu obradu (izvršitelj obrade – Dubravka Galez Mihaldinec)

Ako još niste registrirani korisnik, osobni podaci koje ste nam poslali u Kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg upita, a najdulje do jednog (1) mjeseca nakon datuma kada je ispunjen Kontakt obrazac, nakon čega se takvi osobni podaci brišu odnosno uništavaju. Svrha obrade u tom slučaju jest obrada postavljenog upita korisnika, a pravni temelj uredno izvršenje tražene usluge ili, ovisno o slučaju, usklađenost s pravnim obvezama Društva kao voditelja obrade.

Poliklinika Golden Mind d.o.o. kao Voditelj obrade se obvezuje provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada osobnih podataka u pojedinom slučaju provodi u skladu s odredbama mjerodavnih propisa te se u tom kontekstu posebno obvezuje:

 • davati zakonite upute osobi izvršitelja obrade, temeljem valjane i zakonite pravne osnove (zakonitost obrade), te u skladu s ostalim utvrđenim načelima obrade (ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost, te pouzdanost),
 • poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se ispitanicima pružile sve potrebne informacije o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka (uključujući informacije o identitetu voditelja obrade, svrsi obrade, primateljima ili kategorijama primatelja, te ostale informacije u skladu s odredbama mjerodavnih propisa),
 • odgovarati na zahtjeve ispitanika temeljem prava ispitanika na pristup, prava na ispravak i brisanje („pravo na zaborav"), prava na ograničenje obrade, prava na prenosivost i prava na prigovor te temeljem ostalih prava ispitanika u skladu s odredbama mjerodavnih propisa, te
 • surađivati sa izvršiteljem obrade u izvršenju njegovih zakonskih obveza.

Ispitanici i njihova prava

U slučaju obrade osobnih podataka od strane društva Poliklinika Golden Mind d.o.o. kao Voditelja obrade, sukladno mjerodavnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka stječete status ispitanika sa svim pravima i obvezama koje su u odnosu na osobu ispitanika predviđene Uredbom.
Sukladno odredbama čl. 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka osoba ispitanika ima sljedeća prava:

 • pravo pristupa svojim osobnim podacima, osobito pravo traženja informacija o obradi svojih osobnih podataka od voditelja obrade;
 • pravo ispravljanja osobnih podataka ako su podaci netočni;
 • pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav) u slučajevima predviđenim u čl. 17. Uredbe;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima predviđenim u čl. 18. Uredbe;
 • pravo prigovora protiv obrade voditelju obrade;
 • pravo da se ne podvrgne odluci koja je donesena isključivo na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje (s izuzetkom).

Osoba ispitanika u svakom trenutku ima pravo i podnijeti prigovor vezano uz obradu svojih osobnih podataka. Prigovor se podnosi pisanim putem Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

Sigurnost osobnih podataka

Zaštitu podataka od kršenja ili zlouporabe bilo koje vrste osiguravamo koristeći sve propisane tehničke mjere zaštite naše Internet stranice te ostalih informacijskih sustava i SW aplikacija koje koristimo, kao i interne postupke i organizacijska pravila predviđene u tu svrhu, uključujući osobito strogu obvezu čuvanja poslovne tajne od strane svih naših radnika i suradnika.

U slučaju povjeravanja obrade osobnih podataka trećoj osobi kao izvršitelju obrade, obradu i zaštitu osobnih podataka uređujemo sklopljenim ugovorom kojim se takva treća osoba prilikom obrade i zaštite osobnih podataka obvezuje u cijelosti na postupanje sukladno mjerodavnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te propisanim tehničkim mjerama i organizacijskim pravilima.

Cookies (kolačići)

Kako bismo poboljšali kvalitetu naše Internet stranice koristimo, između ostalog, i kolačiče (tzv. cookies).

Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na računalima, tabletima ili pametnim telefonima. Kolačići omogućuju da naša web stranica funkcionira na optimalan način za sve naše korisnike te da dodatno unaprijedimo naše proizvode i usluge te našu komunikaciju s Vama.

Važno je za naglasiti da kolačići ne mogu pristupiti Vašim podacima pohranjenim na osobnom računalu ili drugim sredstvima komunikacije te kako se stoga ne koriste za prikupljanje osobnih podataka. Funkciju upotrebe kolačića možete odbiti u bilo kojem trenutku te ju uvijek možete naknadno isključiti ili otkazati na informacijsko-komunikacijskim sredstvima koje koristite.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja, kao i u slučaju da želite povući danu izjavu o pristanku ili ostvariti neko od svojih prava vezano uz obrada osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati:

Poliklinika Golden Mind d.o.o., Crnojezerska 14, 10090 Zagreb; OIB 04697011238; IBAN HR5224020061101166954, odgovorna osoba Dubravka Galez Mihaldinec, direktor; temeljni kapital uplaćen u cijelosti 2.500,00 EUR, Trgovački sud u Zagrebu.